S potešením oznamujeme všetkým používateľom programu MerkurIS, že program úspešne absolvoval komunikačné testy v testovacom prostredí CEP eCommerce a je pripravený od 1. 7. 2021 na preclievanie zásielok nízkej hodnoty od 0 do 150 EUR odoslaním skráteného datasetu H7 pomocou novej správu SK115.

Čo je eCommerce
Od 1. júla 2021 sa menia podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu e-commerce. Nové pravidlá e-commerce platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

 • DPH - ruší sa oslobodenie od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 EUR. Oslobodenie od cla však zostáva a platí pre zásielku s tovarom (alebo aj viacerými tovarmi), ak jeho vnútorná hodnota (v prípade viacerých tovarov súčet ich hodnôt) nie je vyššia ako 150 EUR. Klient vždy zaplatí daň z pridanej hodnoty pri dovoze bez ohľadu na hodnotu tovaru v zásielke.
 • preclievania - na takéto zásielky sa bude podávať elektronické colné vyhlásenie podpísané KEP-om (elektronickým podpisom). Takéto colné vyhlásenie však bude výrazne jednoduchšie a bude obsahovať menej údajov oproti štandardnému colnému vyhláseniu.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Finančnej správy SR

Legislatívne podklady:

 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1143 zo 14.marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie EÚ 2015/2446 pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1394 z 10. septembra 2019, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa dohľadu nad prepustením do voľného obehu a výstupu z colného územia Únie,
 • Zákon 344/2020 z 5.novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • nový § 68c osobitná úprava - IOSS
  • nový § 68cb osobitná úprava - vhodné pre osoby, ktoré predkladajú tovar za osobu, pre ktorú je určený (Slovenská pošta a.s, kuriérne spoločnosti)
  • § 27 ods. 2 písm. a) sadzby dane
  • § 48 ods. 2 písm. b) - zrušené oslobodenie do 22 EUR

Previous Post Next Post