Intrastat - štatistické hlásenia

Najrozšírenejší komerčný softvér pre tvorbu a odosielanie hlásení Intrastat

CHCEM SI PROGRAM VYSKÚŠAŤ

Intrastat

Systém Intrastat bol zavedený v členských štátoch EÚ 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. Colná evidencia dovtedy slúžila súčasne ako zdroj štatistických dát pre štatistické úrady a jej zrušením by tieto orgány prišli o možnosť vyhodnotiť štatistiku zahraničného obchodu.
Účelom Intrastatu je zber dát priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov, ktorý je potrebný na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Tieto údaje umožňujú taktiež sledovať základné makroekonomické ukazovatele zahraničného obchodu a sú súčasťou údajov, ktoré Európska komisia na monitorovanie vývoja jednotného trhu používa na tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky a súčasne sú poskytované pre medzinárodným organizáciam, ako je napr. Svetová obchodná organizácia (WTO) alebo Organizácia spojených národov (OSN).

Program IStat

Program IStat je určený pre primárny zber, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení. Program slúži pre firmy zaoberajúce sa intrakomunitárnym obchodom v rámci EU. Umožňuje evidovať údaje pre viac spravodajských alebo organizačných jednotiek, čo umožňuje jeho použitie aj pre väčšie firmy, prípadne pre firmy, ktoré sa zaoberajú zastupovaním spravodajských jednotiek na základe plnomocenstva.

Základná charakteristika programu

 • jednoduchá evidencia vstupných údajov.
 • okamžitá kontrola kumulácie položiek, "dvojstupňová" online kumulácia
 • okamžitá kontrola nezhody opisu tovaru v položkách s rovnakými údajmi
 • rozpočet dopravných a ostatných nákladov - balné, provízia, poistné,..
 • prepočet fakturovanej sumy z cudzej meny
 • možnosť evidencie fakturovanej sumy rozdelenej na tovar a prácu
 • integrované načítanie kurzov ECB z Internetu - denných aj mesačných
 • evidencia histórie kurzov jednotlivých mien
 • priame odosielanie a kontrola stavu hlásení cez Internet
 • všetky potrebné číselníky vrátane colného sadzobníku - TARICu
 • import číselníka firiem a vlastného sadzobníka z programu JCDWin
 • možnosť oddelenia vlastného sadzobníka pre každú spravodajskú jednotku
 • import dokladov z externých systémov vo formáte XML
 • import položiek do hlásenia z EXCELU V AKOMKOĽVEK FORMÁTE A ŠTRUKTÚRE SÚBORU XLS
 • výstupná zostava pre recyklačný fond
 • možnosť exportu hlásení a všetkých ostatných výstupných zostáv do formátu PDF - Adobe Acrobat
 • výstupná zostava podľa partnera - dodávateľa, odberateľa a iné prehľadové zostavy
 • kontrola správnosti vyplnenia hlásení
 • sumarizácia položiek podľa identifikátora: faktúr, dod.listov, atď.
 • možnosť rozpočtu zľavy / prirážky medzi položky faktúry / identifikátora
 • možnosť presunu položiek z jedného hlásenia do druhého
 • možnosť zmeny typu hlásenia
 • možnosť vytvorenia kópie hlásenia z jedného mesiaca do druhého
 • sieťová inštalácia programu s podporou sieťových funkcií
 • export hlásení do formátu MS Excel
 • konfigurácia vlastných farieb pre zobrazenie
 • automatická aktualizácia programu cez internet
 • ...
  Elektronický prenos
  Elektronický prenos

Základná obrazovka
Základná obrazovka
Kumulácia
Kumulácia
Podrobnosti
Podrobnosti
Kurzy
Kurzy