MerkurIS -softvér pre colných deklarantov

Presvedčte sa o výhodách, ktoré ponúka softvér MerkurIS

CHCEM SI PROGRAM VYSKÚŠAŤ

MerkurIS

Program MerkurIS bol vyvíjaný ako priamy nasledovník programu JCDwin a plnohodnotne nahrádza všetky moduly a funkcie programu JCDwin.
Slúži hlavne pre elektronické colné odbavenie tovaru ktorý sa dováža z / vyváža do tretích krajín, mimo EÚ priamo, prípadne sa pod colným dohľadom tranzituje v krajinách EU.
Základné moduly umožňujú kompletné elektronické vybavenie colných dokladov v rámci komunikácie s CEP.
Program používa široký rozsah používateľov od malých firiem, ktorí preclievajú iba pre svoje účely až po veľké colné deklarácie, ktoré poskytujú preclievanie v rámci svojich služieb pre svojich klientov.

Nové rozhranie programu je jednoduché a prehľadné. Ovládacie prvky sú minimalizované iba na tie, ktoré sú v danom okamihu potrebné.

MODULY PROGRAMU MERKURIS

V programe MerkurIS sú k dispozícii nasledovné moduly programu:


 • Dovoz CV slúži pre elektronické vystavenie colných vyuhlásení v dovoze

 • eCommerce slúži pre elektronické vystavenie colných vyuhlásení nízkej hodnoty v dovoze

 • Dovoz predbežné CV slúži pre elektronické vystavenie predbežných colných vyhlásení v dovoze (pripravujeme)

 • Tranzit príjem slúži pre elektronické vystavenie colných dokladov v režime tranzit (T1, T2, T2F, T2SM, TIR), vrátane OTS

 • DCH používa sa iba v prípade, ak je z nejakých dôvodov potrená tlač papierových DCH

 • Vývoz CV slúži pre elektronické vystavenie colných dokladov vo vývoze

 • Vývoz predbežné CV slúži pre elektronické vystavenie predbežných colných vyhlásení vo vývoze (pripravujeme)

 • Tranzit odoslanie slúži pre elektronické vystavenie colných dokladov v režime tranzit (T1, T2, T2F, CIM, TIR)

 • EUR Sprievodné osvedčenie EUR.1

 • CMR Medzinárodný nákladný list CMR

 • Tranzit T2L slúži pre vyplnenie a tlač okladov T2L

 • Fakturácia dávkové generovanie faktúr z údajov zapísaných v colných dokladoch



MOŽNOSTI PROGRAMU

Program MerkurIS prináša mnoho nových funkcií, ktoré používateľovi umožňujú zjednodušenie a zrýchlenie práce.

Program MerkurIS pracuje s Agendami

Agenda je počítačová databáza, ktorá obsahuje všetky vytvorené doklady, číselníky, identifikáciu a nastavenie údajov Užívateľa, atď. V prípade colného deklaranta, ktorý poskytuje služby niekoľkým spoločnostiam, tento môže program MerkurIS použiť s jednou Agendou, v ktorej bude mať údaje a doklady za všetky spoločnosti, ale v prípade potreby môže pre každého klienta použiť samostatnú Agendu. Každá Agenda je nositeľom vlastnej licencie a je spoplatňovaná samostatne.

MOŽNOSTI POUŽITIA PROGRAMU MERKURIS

Program MerkurIS je možné inštalovať a používať rôznymi spôsobmi:

Použitie programu jedným používateľom na jednom počítači

Program MerkurIS sa bude používať ako jedno užívateľská aplikácia na jednom počítači.

Použitie databázy viacerými používateľmi súčasne v sieti LAN ako aj cez Internet

Práca s SQL databázou je štandardne realizovaná prostredníctvom databázového servera. Databázový server FirebirdSQL dokáže bez problémov obslúžiť viacej používateľov, pričom títo sa môžu súčasne pripájať ako prostredníctvom lokálnej siete LAN, tak aj cez internet. Inštalácia a konfigurácia databázového servera je jednoduchá a zvládne ju každý správca, prípadne skúsenejší používateľ.

Scénare inštalácie programu MerkurIS

Pracovná stanica s jednou agendou
Počítač, na ktorom pracuje jeden užívateľ. Môže to byť počítač typu desktop alebo notebook. Operačný systém Windows 10 alebo novší.
Pracovná stanica s viacerými agendami
Jeden počítač, na ktorom pracuje viacej užívateľov na rôznych agendách. Môže to byť počítač typu desktop alebo notebook. Operačný systém Windows 10 alebo novší.
Pracovná stanica s viacerými agendami použitá aj ako server
Použitie programu jedným alebo viacerými používateľmi s inštaláciou Firebird serveru. Práca s jednou alebo viacerými databázami, ktoré sú umiestnené na jednej z pracovných staníc. OS Windows 10 alebo novší.
Samostatný server a pracovné stanice
Použitie programu 1 alebo viacerými používateľmi s inštaláciou FB serveru. Práca s 1 alebo viacerými databázami, ktoré sú umiestnené na serveri. OS Windows 10 alebo novší pre pracovné stanice, Windows Server 2012 alebo novší, Linux X86AMD64 pre FB server.