Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) 31.1.2020 vystúpilo z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou. Tým, že ide o BREXIT s dohodou, počas prechodného obdobia, t. j. od 1.2.2020 do 31.12.2020, pre spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK platili rovnaké pravidlá, ako keby bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ a vykazovali sa prijatia a odoslania tovaru z a do Spojeného kráľovstva na INTRASTAT-SK hláseniach.
Ukončenie prechodného obdobia bude mať vplyv na vykazovanie obchodu so Spojeným kráľovstvom pre referenčné obdobia od januára 2021 a tiež na výpočet spravodajskej povinnosti.
Súčasťou dohody o vystúpení je aj protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len "Protokol"), ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2021. Protokol poskytuje právne funkčné riešenie, ktoré zabráni vytvoreniu tzv. "pevnej hranice" na Írskom ostrove. Absencia colných kontrol medzi EÚ a Severným Írskom bude mať dôsledky na zber a spracovanie údajov o medzinárodnom obchode jednak v členských štátoch, ako aj v Spojenom kráľovstve. K dispozícii nebudú colné vyhlásenia o obchode medzi členskými štátmi a Severným Írskom.
Slovensko, ako členský štát, bude od referenčného obdobia január 2021 zbierať a spracovávať údaje o svojom obchode so Severným Írskom na INTRASTAT-SK hláseniach (rovnako ako v súčasnosti pri obchode s celým Spojeným kráľovstvom počas prechodného obdobia). To znamená, že územie Severného Írska bude vykazované ako členský štát zaslania na prijatí, resp. členský štát určenia na odoslaní.
Naopak, obchod medzi členskými štátmi a ostatnými časťami Spojeného kráľovstva (bez Severného Írska) bude zaznamenávaný na colných vyhláseniach.
Kódovanie krajín a území je nasledovné:
XI - Spojené kráľovstvo (Severné Írsko), použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach;
XU - Spojené kráľovstvo (bez Severného Írska), použitie iba na colných vyhláseniach;
GB - Spojené kráľovstvo, kód ostáva platný pre krajinu pôvodu.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=brexit

Užívateľom programu IStat v tejto súvislosti odporúčame vykonať nasledovné zmeny v číselníku štátov (voľba v menu: Číselníky – Štáty / Meny / Kurzy) :
1. vyhľadať štát/krajinu „V. Británia“ – Upraviť – zrušiť príznak „členský štát EÚ“

2. vložiť nový štát „XI“ – „Severné Írsko“, dať príznak „členský štát EÚ“ , ostatné údaje ako je mena atď. zhodné so štátom „V. Británia“

Previous Post Next Post