na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 2.12.2023 (sobota) v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. budú realizované práce na infraštruktúre FS v dôsledku čoho budú nedostupné služby produkčných systémov v oblasti colnej – DS/eDovoz (Deklaračný systém/eDovoz, ECS, ICS, ePP – Elektronická poštová preprava ), IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), TIS – Tranzitný systém, EKR-CIS – elektronická podateľňa (pre služby EMCS a GDS).

Zavádzané interné zmeny na strane FS nevyžadujú k tomuto termínu žiadne zmeny na strane programu MerkurIS.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP.
Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, (DS/eDovoz, ECS/ ICS, ePP)
  • elektronické podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit (NCTS)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP

Zároveň budú nedostupné ďalšie elektronické služby v oblasti colnej určené pre verejnosť :

  • EKR-CIS – elektronická podateľňa (pre služby EMCS a GDS)
  • EMCS - pohyb tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane
  • GDS – služba - informácia o zabezpečení dovozných platieb
  • TARIC/Kvôta – webový prehliadač (pre verejnosť)
  • Talon – modul pre ÚKSÚP
  • INTRASTAT

IS eCommerce – budú pre spracovanie zásielok s nízkou hodnotou počas realizácie vyššie uvedených prác stále dostupné.

Previous Post Next Post