na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 7.12.2019 v čase od 21.00 hod. do 00.00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - eDovoz / DS (Deklaračný systém) a IS CEP z dôvodu inštalácie novej verzie do prevádzky.

V čase uvedenej odstávky systémov, nebudú dostupné nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

Dôležité upozornenie:

Nasadením novej verzie systémov dochádza k zmene schém komunikačných správ od 8.12.2019 (od 00:00 hod.) u všetkých typov správ podľa vyššie uvedenej aktualizovanej technickej špecifikácie pre elektronickú komunikáciu, ktorá sa dotýka služby :

  • elektronická komunikácia k systému pre kontrolu dovozu – fáza 1 (ICS -Import Control System) – čo zahŕňa spracovanie podaní predbežných colných vyhlásení v dovoze a elektronickú komunikáciu pri predložení tovaru colnému úradu vstupu.

Vzhľadom na to, že nasadenie verzie bude vykonané Big Bang metódou, bude potrebné aby k termínu 8.12.2019 v čase od 00.00hod., mali všetci používatelia Vášho APV nainštalovanú novú verziu resp. aktualizované schémy pre všetky typy správ pre elektronickú komunikáciu k systému pre kontrolu dovozu (ICS) . Po tomto termíne nebudú pre tento typ elektronickej komunikácie systémami FS prijímané správy so starou verziou xsd schém.

Zasielanie komunikačných správ so starou verziou xsd schém odporúčame ukončiť pred termínom začatia odstávky, t.j. 7.12.2019 v čase do 20:30 hod., aby sa predišlo prípadným následným problémom so spracovaním týchto správ.

Čo je potrebné urobiť:

Aby bolo možné v našich programoch použiť nové verzie xsd schém, je nutné aktualizovať číselník Dials.xml pre aplikáciu CEP.EKRInterface:

Program MerkurIS

aktualizácia číselníka prebehne automaticky ihneď po prvom príhlásení do CEPu, po aktivácii elektronickej komunikácie a následnom stiahnutí nových číselníkov.

Program JCDwin

je potrebné aktualizovať program na verziu ver=2019.4(19.4.35.1202) - túto aktualizáciu je možné urobiť už dnes. Po aktualizácii programu je možné aktualizovať číselník Dials.xml manuálne v aplikácii CEP.EKRKlient (potrebné prihlásenie a potom v menu „Nástroje“ -> „Aktualizovať číselníky“). Ak túto aktualizáciu neurobíte, po 30.11.2019, ak vstúpite do modulu "PCVD", vás program na aktualizácie vyzve.

Previous Post Next Post