na základe oznámenia z Finančnej správy SR vám oznamujeme, že dňa 3.2.2019 (nedeľa) bude v čase od 19:00 hod. do 23:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej, z dôvodu aktualizácie a údržby technologických zariadení, na ktorých sú prevádzkované dotknuté informačné systémy FS.

V čase odstávky systémov nebude možné spracovanie colných vyhlásení vrátane spracovania podaní správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR v oblasti colnej:
• podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)
• podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
• podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru ( „GDS-DS“)
• podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite ( „GDS-T“)
• podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní ( „EMCS“)
• doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podatežne IS CEP („EKR-CEP“) a elektronickej podatežne pre ostatné colné služby („EKR-CIS“)

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky v režime tranzit a vývoz pri zjednodušených postupoch je možné uplatniť havarijné postupy v zmysle vydaných povolení.

Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

Zároveň upozorňujeme, že v termíne od 1.2. do 3.2.2019 z dôvodu plánovaných aktivít súvisiacich s údržbou technologickej infraštruktúry všetkých informačných systémov FS, môže v nevyhnutných prípadoch dôjsť aj ku krátkodobej nedostupnosti systémov v oblasti colnej (obmedzený režim).

Previous Post Next Post