Produkt

Objednávateľ

Posielanie faktúry

Ukončenie JCDwin

dátum, od ktorého chcete deaktivovať program JCDwin, ak ste ho používali. Z programu JCDwin na MerkurIS je vhodné prejsť počas prechodného obdobia 2-4 týždne, počas ktorého sú funkčné obidva programy.

Vaša správa

Zoznámil/a som sa s dokumentami Všeobecné zmluvné podmienky a CENNÍK - Colný program MerkurIS ako služba, porozumel/a som ich obsahu a súhlasím s ním.